КНИГИТЕ - ПРОСТРАНСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ

"Градът на завоя" - една забележителна книга

Критични вибрации | Радка Петкова-Близнакова

В последните двадесет години в има сериозна празнина откъм стойностна литература. Затова бях приятно изненадана, когато прочетох книгата на Йоцо Йоцив „Градът на завоя" тя е свежа струя в краеведческата литература. От нея лъха гореща обич към родния град.

„Градът на завоя" е своеобразно пътешествие през времето - от Античността, през Средновековието до Новата и Най-новата история на Видин. Авторът много точно е предал сложният и многообхватен процес на промени в материалния и духовния свят, обхващащи всички области на човешката дейност  - икономиката, обществото, науката, религията, възприятията за света и представите за човека.


В последните двадесет години в има сериозна празнина откъм стойностна литература. Затова бях приятно изненадана, когато прочетох книгата на Йоцо Йоцив „Градът на завоя" тя е свежа струя в краеведческата литература. От нея лъха гореща обич към родния град.

„Градът на завоя" е своеобразно пътешествие през времето - от Античността, през Средновековието до Новата и Най-новата история на Видин. Авторът много точно е предал сложният и многообхватен процес на промени в материалния и духовния свят, обхващащи всички области на човешката дейност  - икономиката, обществото, науката, религията, възприятията за света и представите за човека.

Трудът на Йоцо Йоцов изумява със своята енциклопедичност. Той е плод на дългогодишна работа. Със завидна прецизност авторът показва малкоизвестни факти за своя град. Спазени са основните принципи на историзма и хронологизма. Цитирани са десетки източници, повечето нот които неизвестни на съвременната историография.

Важно място е отрпедено на „строителите" на съвременния Видин  - на хората, написали историята на града.  Йоцо Йоцов е проучил всички личности, допринесли за просперитета на неговия град. Ефектът от фактите е очевиден  - потапяйки се в книгата, човек не може да се откъсне, докато не я прочете докрай.

С голяма художествена сила авторът отразява противоречията на Новото време. Той казва истината с голяма сила. Художествената картина се отличава сяркост и образност. Авторът влага в изразите си конкретно идейно съдържание. Изобразяването е реалистично. В общата типизация той е вложил характерни особености и по този начин е постигнал изключителна индивидуализация. Читателят се запознава с цяла плеяда колоритни образи, заемащи своето място не само в регионалната, но и в националната ни история - от Осман Пазвантоглу и Софроний Врачански до Пантелей Зарев и Андрей Пантев.

Интерес предизвиква и мястото отделено на на дейностите на българската православно църква. Йоцо Йоцов е достигнал до извода, че има ли православие ще съществува България. Неговата позиция е важна в един момент на безродие и отричане на голямата роля на източното православие.

Просветата и културата имат своето място в книгата. Формиранетона собствен културен живот  и традиции дават своеобразна специфичност на Видин. Началото на този процес се поставя още в бурното време на Възраждането, чиито най-видни дейци се включват в изграждане то на културния облик на „градът на завоя".

На спортните заслуг ина Видин също е отделено място. Читателят се запознава с именити спортисти издигнали спортанат слава на българия по света.

Съвременната история на град Видин може да бъде разбирана автентично в европейски контекст. Но съвремиетоне  може да съществува без миналото. Затова книгата на Йоцо Йоцов може да бъде разгледана като своеобразен мост между миналото и настоящето.


2009-09-05 | Прочетена: 1833